Regulamin kursów językowych

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania szkoły AngielskiOnline.co.uk oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs językowy przez Internet.

Organizator: organizatorem kursów językowych przez Internet jest Karolina Modrzejewska, 15 Ibroxholm Oval, G51 2TY Glasgow, Scotland

Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.

Cennik: cennik kursów językowych przez Internet podany na stronie www.angielskionline.co.uk, zawiera on opłaty za pojedynczą lekcję indywidualną o długości 50 minut oraz aktualnie obowiązujące pakiety i promocje.

1.1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
1.2. Każdemu Uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. W trakcie lekcji próbnej Lektor poznaje ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystane materiały do jego indywidualnych potrzeb. Lekcja próbna trwa 50 min.
1.3. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego lektora języka obcego.
1.4. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z Uczniem przez komunikator Skype.
1.5. Jednostka lekcyjna trwa 50 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z Uczniem.
1.6. Organizator zawiera z Uczniem umowę ustną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez Internet z wybranym Lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

2.1. Szkoła AngielskiOnline.co.uk udostępnia Uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez Lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.
2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały Uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą programu Skype, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

3.1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Ucznia ustalane są indywidualnie z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. Organizator informowany jest po tych wstępnych ustaleniach o ilości wszystkich lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.
3.2. W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z co najmniej jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Uczniów.

3.3. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie ucznia o umówionej godzinie pod podanym nickiem Skype w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu I poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
3.4. Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie (+44 792 3403 626) lub za pomocą poczty e-mail: kontakt[at]angielskionline.co.uk

3.5. Uczeń może prosić Lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje Uczniowi raz w miesiącu. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda Lektora zależy od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Organizator zapewni Uczniowi zastępstwo.

4.1. Każdy Uczeń ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu uzasadnionej przyczyny.
4.2. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją. Nie uznajemy przekładania lekcji za pomocą czatu Skype, gdyż wiadomości nie docierają do Lektora czy też Organizatora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję odwołaną za pomocą czatu Skype lub później niż na 24 godziny do terminu, kiedy miała się odbyć wg wcześniej ustalonego planu traktuje się jako odbytą i Uczeń ponosi jej koszty.
4.3. Raz w miesiącu uczeń ma prawo odwołać i przełożyć zajęcia na inny termin nie trzymając się zasady 24 godzin przed planowaną lekcją. Uczniowi przysługuje taka możliwość tylko ze względu na wystąpienie problemów niezależnych od niego, na przykład brak możliwości dojazdu za zajęcia na czas, potrzeba zostania dłużej w pracy.
4.4. Organizator ma prawo potraktować lekcję jako odbytą, w przypadku:
– nagminnego przekładania przez ucznia lekcji (powyżej 3 razy w miesiącu)
– niestawienia się na zajęciach bez wcześniejszego ich odwoływania lub próby przełożenia lekcji.
Wtedy uczeń ponosi koszty tych zajęć.
4.5. Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z Lektorem, w dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.
4.6. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).
4.7. Uczeń ma prawo do przerwy urlopowej (tak samo jak Lektor). Jeżeli Uczeń zamierza udać się na urlop i w związku z tym zrezygnować z zajęć, zobowiązany jest o kontakt – z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem – z Organizatorem. Na czas urlopu proces nauczania, płatności i terminy zajęć są „zamrożone”, aż do czasu deklarowanego wcześniej powrotu Ucznia.

5.1. Płatności dokonywane są za pomocą systemu płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto Organizatora z góry za cały kolejny miesiąc nauki, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5.2. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs Uczeń otrzymuje od Organizatora fakturę z możliwością opłacenia jej za pomocą systemu płatności elektronicznej. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.
5.3. Natychmiast po otrzymaniu faktury lub w możliwie najkrótszym czasie Uczeń powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja, np. jeżeli Uczeń rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu. Płatność powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym Organizatora przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
5.4. Na końcu każdego kolejnego miesiąca Lektor ustala z Uczniem ilość lekcji na nadchodzący miesiąc i podaje tę ilość Organizatorowi. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym. Płatność za nadchodzący miesiąc nauki powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym Organizatora maksymalnie ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (tj. za naukę w czerwcu należy zapłacić do 31 maja, itd.)

6.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Uczeń powinien:

a) posiadać komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
b) zainstalowany komunikator Skype (optymalnie najnowsza wersja),
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java,

d) zaakceptować niniejszy regulamin.

7.1. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, także bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego.
7.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu telefonicznie (+44 792 3403 626) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt[at]angielskionline.co.uk

_
8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (+44 792 3403 626) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie jednego semestru (1. semestr: 1 września – 1 marca; 2. semestr: 1 marca – 1 września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie.
8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

9.1. Na prośbę Ucznia Organizator wystawia wewnątrzszkolne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
9.2. Aby otrzymać zaświadczenie, Uczeń musi z wynikiem pozytywnym zdać test sprawdzający wiedzę na określonym poziomie.
9.3. Test sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas lekcji, którą Uczeń opłaca zgodnie z cennikiem.
9.4. Zaświadczenia wysyłane są nieodpłatnie pocztą tradycyjną na podane przez Ucznia dane adresowe.

10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.
10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres: kontakt[at]angielskionline.co.uk lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Ucznia, imię i nazwisko Lektora, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

11.1. Wniesienie opłaty przez Ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu I potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.
11.3. Uczeń ma prawo do zmiany Lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Ucznia.
11.5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Już dziś zapisz się na swoją darmową lekcję próbną!

Umów lekcję próbną